નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

સ્પેશિયલ ‘આઝાદી’ ઑફર !…

One response to “સ્પેશિયલ ‘આઝાદી’ ઑફર !…

  1. સુરેશ August 17, 2018 at 2:00 am

    ગજબનો કટાક્ષ. ગમ્યો.

Leave a Reply to સુરેશ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: