નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

Tag Archives: લેખન

લેખ, લેખન અને લેખક…

Hand_Pen

.

•=) “તમને જ્યાંથી પણ આઈડિયા મળી આવે એવી જગ્યાએ વારંવાર જવું. ભલેને પછી એ માટે વહેલી સવારમાં વોકિંગ કરવા બહાર જવું પડે કે સાંજે બહારથી આવી બાથરૂમમાં શાવર લેવો પડે.”

•=) “કોઈ વિષય/વસ્તુ પર નિબંધ લખતા આવડે છે? – સારું. પણ જો એમાંય કોઈક વાર્તા રચતા આવડે તો તો….. મજ્જાની લાઈફ !”

•=) “વાંચક જેટલાં સવાલો કરે એટલું સારું. કારણકે સારા સવાલોનો જવાબ તો સૌને આવડતા હોય છે.”

•=) “જેના લખાણ દ્વારા વાંચક મૂર્ખ બની ગયાનો અનુભવ મેળવે, તેવા લેખકને પણ એવો જ ગણવો.”

•=) “તમારી અંદર રહેલો અવાજ, એ જ તમારું લખાણ.”

•=) “કેટલાં શબ્દો લખાયા, એ કરતા એમાં શું લખાયું એ લખતા આવડી જાય પછી લખાણની ચિંતા બહુ ઓછી રહે.”

•=) “કોઈ બાબતમાં ઝટકો આપી શકાય એવો કોઈ આઈડિયા તમને આવે ત્યારે…તેને સાચે જ કોઈ ઝટાકેદાર અસર કઈ રીતે આપવી તે વિશે પહેલા ૩૬૦ના ખૂણે વિચાર કરવો.”

•=) લખવાની શરૂઆત ત્યારે જ કરવી, જ્યારે સાચે જ કાંઈક લખવા જેવું લાગે. નહીંતર ચુપ રહેવું.

•=) “જ્યાંથી પણ કાંઈક નવું જાણવા કે માણવા મળ્યું હોય તેનો ઉલ્લેખ લેખમાં થાય તો શબ્દો/ વાત લેખે લાગે.”

(Ref: તરવરિયા બ્લોગર જેફરી બૂલ્લાઝના બ્લોગ jeffbullas.com પરથી…દેશી ભાષામાં.)