નાઇલને કિનારેથી….

સમૃદ્ધિ…..વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી, અનુભવથી!

Tag Archives: Guru

‘ગુરુ’ની મળી આવેલી કેટલીક ‘મંગળ’મય બાબતો…

સાચો ગુરુ….

•=> ફ્રેન્ડલી હોય પણ ગૂગલ-ફ્રેન્ડલી નહિ (જે માત્ર માહિતી વેચે). એ તો જ્ઞાન વહેંચતો રહે છે, એ પણ સ્વની જાહેરાત કર્યા વિના…

•=> કોઈ પણ ‘ચાર્જ’ લીધાં વિના તેના શિષ્યોનું તન-મન-મગજનું ‘ચાર્જિંગ’ કરે છે. સવાલોના ‘ઉત્તર’ આપી ‘દક્ષિણા’ ન લેવી એ તેનું કામ…

•=> તેની પાસે આવતા દરેકને……એ શિષ્ય તરીકે ન પણ સ્વીકારે. એ તો તેની ‘એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ’ લે. એમને લાગે કે આવનાર કાચો હીરો છે, પછી તેને ઘસતો રહી ચમકાવતો રહે છે…

•=> પોતાની વાત ‘તું’થી કરે. પછી આપણામાં રહેલો સાચો ‘હું’ જગાડી બહાર કાઢે…

•=> ક્યાંય પણ રહી શકે. ટકી શકે. ટકાવી શકે છે…

•=> ખુદ અને ખુદા વચ્ચે ‘પુલ’નું કામ કરતો રહે છે…

•=> જલ્દી મળતો નથી. મેળવવો પડે છે. તેની ખોજ કરવી પડે છે…

(#‎પટેલપોથીમાંથી‬)